Arrel de la web > Noticies > El Juez Baltasar Garzón, autoriza la exhumaciòn de tres fosas comunes del (...)

El Juez Baltasar Garzón, autoriza la exhumaciòn de tres fosas comunes del Cementerio General de Valencia

La petición había sido realizada por el Fòrum per la Memòria del País Valencià al Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, el pasado 21 de octubre

dissabte 1 de novembre de 2008, per  Ràdio Klara

Fòrum per la Memòria del País Valencià, considera que aquesta Providència inicia el camí per a assolir els objectius defensats per aquesta associació referent a les fosses comunes del Cementiri General de València, pels quals ve lluitant llargs anys


Catalá/castellano

Mitjançant Providència de data 29 d’octubre de 2.008, el Magistrat-Jutge Baltasar Garzón, titular del Jutjat Central d’Instrucció núm. 5 de l’Audiència Nacional, ha autoritzat la petició d’exhumació de les fosses que més a baix es detallen, realitzada pel Fòrum per la Memòria del País Valencià, el passat 21 d’octubre. En la Providència s’especifica que procedeix autoritzar l’inici de les exhumacions, d’acord amb l’especificat en el Raonament Jurídic Dissetè de l’Acte amb data 16 d’octubre de 2.008, al mateix temps que ordena que es lliurin els exhorts oportuns per a la seva realització.

El Fòrum per la Memòria del País Valencià, considera que aquesta Providència inicia el camí per a assolir els objectius defensats per aquesta associació referent a les fosses comunes del Cementiri General de València, pels quals ve lluitant llargs anys, que són la protecció de la fossa de la Secció 7ª Dreta, única no destruïda de les 6 descobertes que daten de l’època de la repressió franquista, per les diferents actuacions municipals, donar a conèixer l’abast i magnitud de la repressió i la realització de les actuacions necessàries per a assolir aquest objectiu.

En breu es convocarà una roda de premsa per valorar el contingut i abast d’esta Providència, a la que assistirà la lletrada del Fòrum per la Memòria del País Valencià en Madrid, Dª Amalia Alejandre Casado.

Descripció de les fosses objecte de la petició d’exhumació:

Fossa Comuna de la Secció 8ª Dreta:

Se sol·licita l’exhumació d’esta fossa per a conèixer i identificar el nombre real de persones que hi van ser llençades. La fossa consta de tres quadres i solament van ser registrades persones en el quadre nº 1, desconeixent-se per tant, el nombre de persones i les circumstàncies dels soterraments en els quadres 2on i 3er.

No consta en els documents existents en l’Arxiu Municipal del Cementiri de València, als quals va tenir accés aquesta associació durant els treballs d’investigació i documentació de les fosses comunes, que s’hagin realitzat exhumacions o soterraments posteriors al 3 de setembre de 1.940, excepte els de les sepultures preferents individuals de superfície.

Superficie de la fossa: 5.000 m2.

Persones soterrades i documentades en el quadre núm. 1: 1.789

Període històric documentat: del 28 de febrer a 3 de setembre de 1.940

Fossa Comuna de la Secció 5ª Dreta:

D’esta fossa se sol·licita l’exhumació d’un espai de 1.590 m2 situat entre els quadres 2on i 4rt, atès que la resta de la fossa està destruïda a causa de diferents actuacions municipals. Declaracions de persones testimonis de l’època assenyalen que després d’acabada la guerra, en l’espai assenyalat i en els quadres 1er i 2on de la fossa, van ser llançats cadàvers sense cap tipus de control ni registre, traslladats fins allí durant les nits en camions. Es pretén conèixer i identificar les persones llençades a la fossa en aquestes circumstàncies.

Superfície total de la fossa: 14.721 m2

Persones llançades a la fossa des del 22 d’agost de 1.945 al 19 de octubre de 1.950: 16.535

Persones llançades i documentades des del 22 d’agost al 31 de desembre de 1.945: 856

Fossa Comuna de la Secció 7ª Dreta:

Se sol·licita l’exhumació dels quadres 3er i 4rt d’esta fossa, atès que segons consta en els Llibres de Registre de Soterraments del Cementiri General de València, van ser llençades a aquests quadres, persones que consten com a executades, sense expressar cap altra dada ni circumstància sobre elles, excepte la data de soterrament. De fet en els Llibres de Registre, consten com a "desconeguts".

Durant la sessió del judici contenciós-administratiu en el Jutjat núm. 4 de València, per la demanda interposada per aquesta associació per a impedir la construcció de 1.030 nínxols sobre la superfície d’aquesta fossa, que l’Ajuntament de València pretén de construir, aquesta autoritat no va acreditar documentalment exhumacions en esta fossa amb posterioritat als soterraments que es descriuen. Esta associació va presentar un Recurs d’Empara davant el Tribunal Constitucional per la realització de les obres que a data d’avui no ha estat resolt.

Superfície total de la fossa: 9.659 m2

Persones llençades i documentades a la fossa des del 1 d’abril de 1.939 al 27 de febrer de 1.940: 4.109

València, 31 d’octubre de 2.008

Diligencias Previas 399/2008 sobre desapariciones forzadas Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional

Mediante Providencia de fecha 29 de octubre de 2.008, el Magistrado-Juez Baltasar Garzón, titular del Juzgado Central de Intrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, ha autorizado la petición de exhumación de las fosas que más abajo se detallan, realizada por el Fórum per la Memòria del País Valencià, el pasado 21 de octubre. En la Providencia se expecifica que procede autorizar el inicio de las exhumaciones, de acuerdo con lo especificado en el Razonamiento Jurídico Decimoséptimo del Auto de fecha 16 de octubre de 2.008, al mismo tiempo que ordena se libren los exhortos oportunos para la realización de las mismas.

El Fòrum per la Memòria del País Valencià, considera que esta Providencia inicia el camino para lograr los objetivos defendidos por esta asociación en lo referente a las fosas comunes del Cementerio General de Valencia, por los que viene luchando largos años, que son la protección de la fosa de la Sección 7ª Derecha, única no destruida de las 6 descubiertas que datan de la época de la represión franquista, por las diferentes actuaciones municipales, dar a conocer el alcance y magnitud de la represión y la realización de las actuaciones necesarias para lograr este objetivo.

En breve se convocará una rueda de prensa para valorar el contenido y alcance de esta Providencia, a la que asistirá la letrada del Fòrum per la Memòria del País Valencià en Madrid, Dª Amalia Alejandre Casado.

Descripción de las fosas objeto de la petición de exhumación:

Fosa Común de la Sección 8ª Derecha:

Se solicita la exhumación de esta fosa para conocer e identificar el número real de personas que en ella fueron tiradas. La fosa consta de tres cuadros y solamente fueron registradas personas en el cuadro nº 1, desconociéndose por tanto, el número de personas y las circustancias de los enterramientos en los cuadros 2º y 3º.

No consta en los documentos existentes en el Archivo Municipal del Cementerio de Valencia, a los que tuvo acceso esta asociación durante los trabajos de investigación y documentación de las fosas comunes, que se hayan realizado exhumaciones o enterramientos posteriores al 3 de setiembre de 1.940, excepto los de las sepulturas preferentes individuales de superficie.

Superficie de la fosa: 5.000 m2 Personas enterradas y documentadas en el cuadro nº 1: 1.789 Periodo histórico documentado: del 28 de febrero a 3 de setiembre de 1.940

Fosa Común de la Sección 5ª Derecha:

De esta fosa se solicita la exhumación de un espacio de 1.590 m2 situado entre los cuadros 2º y 4º, dado que el resto de la fosa está destruída a causa de diferentes actuaciones municipales. Declaraciones de personas testigos de la época señalan que después de terminada la guerra, en el espacio señalado y en los cuadros 1º y 2º de la fosa, fueron lanzados cadáveres sin ningún tipo de control ni registro, trasladados hasta allí durante las noches en camiones. Se pretende conocer e identificar a las personas tiradas a la fosa en estas circunstancias.

Superficie total de la fosa: 14.721 m2

Personas tiradas a la fosa desde el 22 de agosto de 1.945 al 19 de octubre de 1.950: 16.535

Personas tiradas y documentadas desde el 22 de agosto al 31 de diciembre de 1.945: 856

Fosa Común de la Sección 7º Derecha:

Se solicita la exhumación de los cuadros 3º y 4º de esta fosa, debido que según consta en los Libros de Registro de Enterramientos del Cementerio General de Valencia, fueron tiradas a dichos cuadros, personas que constan como ejecutadas, sin expresar ningún otro dato ni circunstancia sobre ellas, excepto la fecha de enterramiento. De hecho en los Libros de Registro, constan como "desconocidos".

Durante la sesión del juicio contencioso-administrativo en el Juzgado nº 4 de Valencia, por la demanda interpuesta por esta asociación para impedir la construcción de 1.030 nichos sobre la superficie de esta fosa, que el Ayuntamiento de Valencia pretende construir, el mismo no acreditó documentalmente exhumaciones en esta fosa con posterioridad a los enterramientos que se describen. Esta asociación presentó un Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional por la realización de las obras que a fecha de hoy no ha sido resuelto.

Superficie total de la fosa: 9.659 m2

Personas tiradas y documentadas a la fosa desde el 1 de abril de 1.939 al 27 de febrero de 1.940: 4.109

Valencia, 31de octubre de 2.008

Noticia extreta de:

http://www.nodo50.org/forumperlamemoria/spip.php?article208

Memoria en www.radioklara.org

Garzón en www.radioklara.org

Fòrum per la memòria del País Valencià

1 Missatge

 • Valencia: Garzón excluyó las 24.500 nombres del Fòrum de la lista de víctimas para "no inflar las cifras"

  Las cifras "serán motivo de estudio por el grupo de expertos" creado por la Audiencia Nacional que incluye a cuatro historiadores y un forense (Levante-EMV.com, 03-11-2008)

  Levante-EMV.com

  Garzón excluyó las 24.500 nombres del Fòrum de la lista de víctimas para "no inflar las cifras"

  Rafel Montaner, Valencia

  Las dudas sobre la veracidad del balance elaborado por el Fòrum sobre el número víctimas del franquismo enterradas en las fosas comunes del Cementerio General de Valencia, que esta asociación establece en 24.500 personas e incluso llega a afirmar que podría alcanzar las 70.000, no son patrimonio de los principales historiadores de la represión de la dictadura en la Comunitat Valenciana. El juez Baltasar Garzón, el magistrado de la Audiencia Nacional que instruye la causa sobre las desapariciones del franquismo, también tiene sus reparos.

  Garzón suprimió los muertos de las fosas de Valencia del listado de víctimas incluido en el auto en el que se declara competente para investigar las desapariciones, porque "no quería inflar las cifras", según explicó el abogado Fernando Magán en la tercera asamblea de la Plataforma por las Víctimas de las Desapariciones Forzadas del Franquismo (PDVF), celebrada el pasado 18 de octubre en el Ateneo de Madrid.

  El acta de esta asamblea de la plataforma constituida por las 22 asociaciones personadas en la causa que ha dado origen a la investigación de Garzón se puede leer su página web (http://memoriadesaparecidos.blogspot.com).

  Recurso ante la Audiencia

  Desde el Fòrum, relata el acta, se planteó "el grave problema que les supone el hecho de que el Juez haya suprimido del listado de víctimas que se encuentran en las fosas del cementerio de Valencia (...). Fernando Magán le responde que el Juez habló con él y le comentó que no quería inflar las cifras. Que se había basado en la existencia o no de detención ilegal. El grupo de expertos podría incorporarlas".

  El Fòrum, continua el acta, expresó su "voluntad de presentar recurso ante la no admisión por parte del juez de 24.500 víctimas", ante lo que Magán insistió en que las cifras "serán motivo de estudio por el grupo de expertos" creado por la Audiencia Nacional que incluye a cuatro historiadores y un forense.

  http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008110300_16_514631__Valencia-Garzon-excluyo-24500-nombres-Forum-lista-victimas-para-inflar-cifras

  ´Este es un ejemplo de libro de fosa inviable´

  R. Montaner, Valencia

  Los 17 expertos que deben decidir si se excavan las tres fosas de Valencia, según las disposiciones establecidas por Garzón, pueden pedir asesoramiento a su vez a otros historiadores y forenses que hayan estudiado los hechos sobre los que deben informar al juez.

  En el caso valenciano, solo hay un equipo especializado en la excavación de fosas comunes de víctimas de la dictadura, el grupo Paleolab que dirige el antropólogo forense Manuel Polo. Este equipo, integrado por arqueólogos, forenses y antropólogos formados en la Universitat de Valencia trabaja en la exhumación e identificación genética de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, habiendo realizado un total de siete proyectos de excavación de fosas comunes en cinco años.

  "Una tumba abierta vende mucho"

  Polo es de la opinión que las fosas del cementerio de Valencia que se quieren abrir "son un ejemplo de libro de fosa inviable de excavar". "Desgraciadamente, parece que vende mucho una fosa abierta", lamenta Polo, quien defiende que una fosa "no se debe abrir si no se va a llegar a una identificación, sólo se debe intervenir en aquellos casos en los que hay indicios suficientes de que se puede identificar a alguien que haya desaparecido".

  "No tiene sentido excavar una tumba para cuantificar cuántos restos contiene una fosa como pide el Fòrum". Para Polo dignificar el lugar donde hay una fosa de represaliados "es tan digno como exhumar, desenterrar cuerpos no resuelve nada sino hay una identificación".

  http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008110300_16_514630__Valencia-Este-ejemplo-libro-fosa-inviable

  Exhumaciones condicionadas

  EDITORIAL El juez Garzón ha dictado una providencia en la que autoriza la exhumación de los restos de tres fosas comunes del Cementerio General de Valencia a petición del Fòrum per la Memòria. La resolución se enmarca en la investigación abierta por el magistrado de la Audiencia Nacional sobre los desaparecidos del franquismo. Pero a diferencia de las otras ordenes dictadas, en el caso de Valencia supone dar luz verde a la mayor excavación forense realizada nunca en España, ya que las tres fosas objeto de la provicencia suman una superficie de 16.249 metros cuadrados, algo así como dos campos de futbol y medio.

  El dictamen no está exento de controversia. El Fòrum per la Memòria defiende que 23.289 personas que fueron enterradas en esas tumbas entre el final de la Guerra Civil y principios de diciembre de 1945 son «víctimas» del franquismo -camiones de fusilados llegados desde Paterna-, algo que ha sido cuestionado por algunos historiadores.

  Sin embargo, para comenzar la exhumación han de ser los juzgados de Valencia los que deben supervisarla, los familiares de los desaparecidos tienen que reclamar su búsqueda -y no una asociación-, ha de pasar los trámites del ayuntamiento y de Patrimonio y, lo que es más importante, el propio Garzón ha condicionado la excavación al visto bueno de una comisión de expertos integrada por cuatro historiadores y un forense.

  http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008110300_5_514530__Opinion-Exhumaciones-condicionadas

  http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008110300_16_514631__Valencia-Garzon-excluyo-24500-nombres-Forum-lista-victimas-para-inflar-cifras


Seguir la vida del lloc RSS 2.0 | Mapa del lloc Web | Espai privat | SPIP | esquelet