Reflexions d’un oient (VAL/CAST)

logokA la atenció de Radio Klara, al programa “lliure directe”:

En connexió al que dieu ahir informant de la convocatòria en contra la guerra, una breu aportació relativa a la vida, a la promoció de la raó i en contra de la mort, de la guerra de la força.

Ahir R. K. va difondre a tots els oients, la convocatòria per assistir a les 8 de la vesprada a la P/Ajuntament en contra de la crisis (ZP) o de guerra (Rajoy) de Libia per parar l’agressió militar que es ve donant i que ahir aplaudien al Parlament tots els “representants” del poble (o pot ser massa), menys tres persones: 1 de EU amb coratge atractiu i 2 del BNG amb arguments, amb raó. Quede clar la meva congratulació per aquests tres parlamentaris pel que van fer ahir i al mateix temps, la meva desaprovació i despreci per tots aquells que van utiltizar la intel·ligencia (i el que cobren de la població), per justificar la GUERRA, la NO RAO com feien els de la INQUICICIO actual en defensa del deu dels diners, de l’estat i del capital. La guerra es l’opost a la raó, la guerra es l’opost a la política i ells cobren del poble i es postulen per fer política. per fer la guerra ens basten esbirros forts o un exercit. Ahir es veia al parlament la seva propia negació al donar suport a la força a les armes, a les bombes a la brutalitat, a la guerra que es la negació de la política.

Dit açò, que està en connexió amb tothom que heu escolte, per tal de participar la reflexió, també de cara a les properes eleccions que donen suport als parlamentaris que es postulen a un possible parasitisme a costa de la població que viuen del ninguneig del mes elemental del que es l’humus, la humanitat, la terra en suma que ens acullis. Dit açò aportar la noticia en dos vessants i una pregunta final:

Les dues vessants de la Noticia son:

1) Ahir 22-3-11 a les 20 h a la P/ Ajuntament hi havia molt poca gent, un numero petit de persones (70?, 100?) a una convocatòria per defensar la vida i en eixe sentit en contra de la guerra, no hi era l’Opus, l’Església, el PP, tampoc els catòlics del PSOE ni de cap tendència. Tampoc eren els representants sindicals dels treballadors, majoritaris o no. Deixant eventuals signes demagògics en el plateig, ressenyar que érem pocs però entre ells, era Marga Sanz coordinadora general de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) a mes d’algun altre militant. Quede clar que no he votat fa molts anys.

2) Ahir a la P/ Ajuntament, si hi hagueren símbols i fets del mateix caire que succeïa al parlament: la presencia i ostentació de la defensa de la força: érem una concertació ciutadana en defensa de la raó, en contra el terror, la guerra, la violència com via de solució dels conflictes de interessos. Era la policia municipal i es va significar, intimidant, una policia dona, a tres persones:

a) Una primera per donar li un paper a d’altres del que hi érem allí.

b) Una segona per apropar se donant suport a aquest innocent pel que feia: donar un fullet a un altre.

c) Una tercera per fotografiar el que succeïa. A mes de fixar la seva identitat, li va esborrar les fotos.

Per ultim, connectant amb el inici de la participació que es la difusió ahir de la convocatoria des de Radio Klara i abundant en el seu propòsit de fer periodisme de barri o d’esdeveniments, deixar a l’aire tres interrogants:

A) Serà que la cota de radiooients de R.K es molt baixa o mes be serà baixa la sensibilitat per aquests assumpte com posicionar se contra la guerra en una pràctica senzilla d’anar a fer se present. Malgrat hi hagueren altres vies de convocatòria, aquest resultat de tanta inhibició, fa que pensar en que el govern i els parlamentaris que es pronunciaven ahir en pro de la invasió militar, repeteixen el tarannà, el talant de la ‘masa’ espanyola i valenciana. Resulta dur acceptar aquest silenci de cementiri.

B) Dit d’altra manera, ¿aquest poble es tan sumis com el japonès que aguanta el que li tiren des de Hiroshima, Nagasaki, ara Fukushima i mentre, província del imperi americà, vivint l’opressió continua d’explotació i consumisme com tòxic anestèsic.

C) Serà que R. K. deu revisar com seu fa, doncs em recorda la intervenció d’oient que fa uns dies, arrel de l’entrevista a un representant sindical progre, deia per telefon que cal ser seriós, conseqüent en el que ve a dir per n o incorre en la confusió, a la vegada que estimulava a participar a la gent i mes específicament als militants d’organitzacions compromeses civica, sindical ipoliticament.

Salut, bon dia, endavant i bona sort

Paco

(CASTELLANO)

A la atención de Radio Klara, al programa “lliure directe”:

En conexión con lo que deciais ayer informando de la convocatoria en contra de la guerra, una breve aportación relativa a la vida, a la promoción de la razón y en contra de la muerte, de la guerra de la fuerza.

Ayer R. K. difundió a todos los oyentes, la convocatoria para asistir a las 8 de la tarde a la P/Ayuntamiento en contra de la crisis (ZP) o de la guerra (Rajoy) de Libia para parar la agresión militar que se viene dando y que ayer aplaudían en el Parlamento todos los “representantes” del pueblo (o puede ser demasiado), menos tres personas: 1 de IU con coraje atractivo y 2 del BNG con argumentos, con razón. Queda clara mi congratulación a estos tres parlamentarios por lo que hicieron ayer y al mismo tiempo, mi desaprobación y desprecio por todos aquellos que van a utiltizar la inteligencia (y lo que cobran de la población), para justificar la GUERRA, la NO RAZÓN como hacían los de la INQUISICIÓN actual en defensa del dios del dinero, del estado y del capital. La guerra se opone a la razón, la guerra se opone a la política y ellos cobran del pueblo y se postulan para hacer política. para hacer la guerra nos bastan esbirros fuertes o un ejercido. Ayer se veía en el parlamento su propia negación al apoyar a la fuerza a las armas, a las bombas a la brutalidad, a la guerra que es la negación de la política.

Dicho esto, que está en conexión con todo el mundo que lo escuche, para participar de la reflexión, también de cara a las próximas elecciones que apoyan a los parlamentarios que se postulan a un posible parasitismo a expensas de la población que viven del ninguneo del mas elemental de lo que es el humus, la humanidad, la tierra en suma que nos acoge. Dicho esto aporto la noticía en dos vertientes y una pregunta final:

Las dos vertientes de la Noticía son:

1) Ayer 22-3-11 a las 20 h a la P/ Ayuntamiento había muy poca gente, un número pequeño de personas (70?, 100?) a una convocatoria para defender la vida y en ese sentido en contra de la guerra, no estaba el Opus, la Iglesia, el PP, tampoco los católicos del PSOE ni de ninguna tendencia. Tampoco estaban los representantes sindicales de los trabajadores, mayoritarios o no. Dejando eventuales signos demagógicos en el planteamiento, reseñar que éramos pocos pero entre ellos, estaba Marga Sanz coordinadora general de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) además de alguno otro militante. Que quede claro que no he votado hace muchos años.

2) Ayer a la P/ Ayuntamiento, sí habían símbolos y hechos del mismo cariz que sucedía en el parlamento: la presencia y ostentación de la defensa de la fuerza: estabamos una concertación ciudadana en defensa de la razón, en contra el terror, la guerra, la violencia como vía de solución de los conflictos de intereses. Estaba la policía municipal y se significó, intimidando, una policía mujer, a tres personas:

a) Una primera por darle un papel a otros de los que estábamos allí.

b) Una segunda por acercarse apoyando a este inocente por lo que hacía: dar un folleto a otro.

c) Una tercera por fotografiar lo que sucedía. Además de pedirle su identidad, le borró las fotos.

Por último, conectando con el inicio de la participación que se le dio difusión ayer de la convocatoria desde Radio Klara y abundando en su propósito de hacer periodismo de barrio o de acontecimientos, dejar al aire tres interrogantes:

A) Será que la cota de radioyentes de R.K es muy baja o más bien será baja la sensibilidad por estos asuntos como posicionarse contra la guerra en una práctica sencilla de ir a hacerse presente. A pesar de que hubieran otras vías de convocatoria, este resultado de tanta inhibición, hace que pensar en que el gobierno y los parlamentarios que se pronunciaban ayer en pro de la invasión militar, repiten el tarann, el talante de la ‘masa’ española y valenciana. Resulta duro aceptar este silencio de cementerio.

B) Dicho de otra manera, ¿este pueblo es tan sumiso como el japonés que aguanta lo que le echan desde Hiroshima, Nagasaki, ahora Fukushima y mientras, provincia del imperio americano, viviendo viviendo la opresión continúa de explotación y consumismo como tóxico anestésico.

C) Será que R. K. debe de revisar como se lo hace, pues me recuerda la intervención de un oyente que hace unos días, raíz de la entrevista a un representante sindical progre, decía por teléfono que hay que ser serio, consecuente con lo que viene a decir por no incurrir en la confusión, a la vez que estimulaba a participar a la gente y más específicamente a los militantes de organizaciones comprometidas civica, sindical y políticamente.

Salud, buenos días, adelante y buena suerte

Paco

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies