AVALL rebutja la imposició d’un crucifix en la mesa presidencial de Les Corts Valencianes

AVALL
Comunicat de Premsa

L’Associació Valenciana d’Ateus i Lliurepensadors, AVALL, sempre ha respectat les creences dels altres i mai, com a ateus, agnòstics o lliurepensadors, hem volgut imposar la nostra visió cosmogònica. Ens hem limitat a exigir respecte a la nostra forma d’entendre la vida i l’univers en què es desenvolupa.

El dia en què es constitueixen Les Corts valencianes s’hauria de respectar la llei, almenys la Constitució vigent. Pot paréixer una cosa irrebatible, però en la Comunitat Valenciana fa molt de temps que cal lluitar per l’obvi. I encara és més greu si qui menyscaba ostentosament la llei és precisament el president de la cambra, el segon càrrec en rang institucional de la Comunitat Valenciana.

La Constitució, en el punt 3 del seu article 16 sosté: “Cap confessió tindrà caràcter estatal”. La llei Orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de Llibertat Religiosa, en l’article primer, punt tres, recull exactament la mateixa frase. Ambdós lleis, segons pareix, són paper mullat per al Sr. Cotino, un polític de llarga trajectòria. Ni tan sols es tractava de la seua primera mesura en el càrrec, perquè encara no havia sigut designat oficialment president de Les Corts quan ja havia col·locat la seua creu i la seua bíblia sobre la mesa presidencial.

El discurs de la seua presa de possessió passarà als annals dels monuments al cinisme. En tal discurs demana que els 99 diputats que conformen l’hemicicle siguen dignes de la confiança que han depositat en ells els ciutadans, quan qui parla ja s’ha mostrat totalment indigne de tan alta responsabilitat. En el discurs insisteix en el fet que els parlamentaris estan per a servir a cada un dels valencians i per això cal posar el millor de cadascun al seu servei i fer-ho amb molt de cap i amb molt de cor, quan qui parla ja ha desmentit amb els seus actes el que pregona. En el discurs indica que accedeix al càrrec amb humilitat, quan en realitat els seus actes mostren l’arrogància infantil de qui, perquè el seu partit haja guanyat unes eleccions, es veu impune d’imposar els símbols de les seues creences religioses a una cambra que representa a més de cinc milions de persones. En el discurs defén la pertinença al projecte comú d’Espanya, l’autogovern, les llibertats civils i els drets humans, quan el que parla menysprea la Constitució, l’Estatut d’Autonomia, les llibertats civils i els drets humans. En el discurs adverteix que la diversitat d’opinions i la defensa ferma de les
conviccions personals són compatibles amb el respecte degut entre els diputats i el que li deuen a cada un dels valencians, quan el que parla no sols li ha perdut el respecte tant a diputats com al conjunt dels valencians, sinó que amb eixe gest ha dissenyat esta autèntica provocació.

Quin missatge ens vol fer arribar el Sr. Cotino en imposar eixe símbol a la cambra que representa institucionalment a més de cinc milions de persones? Que per a ser valencià cal ser cristià? Potser que els millors valencians són cristians i que a la resta és pertinent recordar-los en un dia tan solemne la seua condició inferior o anòmala? Que utilitzarà el seu càrrec pensant abans en les seues creences religioses que en la responsabilitat política contreta? Es considera més savi que nosaltres i amb l’autoritat política i moral suficient com per a indicar-nos el recte camí? Ens pensa com a ciutadans o com a súbdits? O potser es crega el nostre pastor?

A la finalització de l’acte, i preguntat pel seu gest, ha respost: “Jo sóc creient” I què ens importa als altres si el Sr. Cotino creu en el déu catòlic, en el mahometà o en el de qualsevol altra cosmogonia? Si en la pròxima legislatura és nomenat el seu successor un musulmà i col·loca en el mateix lloc preeminent una mitja lluna, el Sr. Cotino estarà a favor o en contra? I si és un jueu i col·loca un canelobre de set braços? I si és un friqui de la saga de La Guerra de les Galàxies podrà col·locar una figura de Darth Vader? O el banderí del Real Madrid o qualsevol altre símbol partidista? Gaudirà del mateix privilegi que el Sr. Cotino o, atés que no coincideix amb el que pensa, caldria censurar el seu gest? La diferència entre els qui pensen com el Sr. Cotino i els qui pensen com nosaltres és que ells contemplen com naturals tots els privilegis que puga aclaparar la seua religió, mentre que nosaltres ens atenim a la llei i a la raó al reservar cada cosa al seu lloc.L’espai públic pertany a tots i per tant mereix un respecte. Tan difícil li resulta d’entendre?

Flac favor li ha fet al símbol de la seua religió al tractar d’imposar-nos-el a tots. Tan poca fe té en les bondats de les seues creences que necessita aprofitar cada ocasió per a recordar-nos a tots, vinga o no a conte, que el Sr. Cotino és un fervorós partidari d’elles? El seu gest, i el Sr. Cotino ho sabia i per això precisament ho ha fet, és una provocació. El seu company de partit, Rafael Blasco, ha manifestat que el crucifix reflexa pluralisme, però això no és cert. Els símbols de l’islam també presideixen el parlament d’Iran. Cada símbol té un contingut molt concret i un crucifix no reflecteix precisament pluralitat. No fa molts anys els sacerdots d’aquesta religió integraven els comités de censura i decidien quins llibres es podien editar, quines notícies podíem llegir, quines pel·lícules podíem veure, quines obres de teatre es podien representar, per posar uns exemples. Era una societat on existien els informes de bona conducta per a demostrar que s’era catòlic i així poder obtindre alguns treballs, el passaport o el permís de conduir. Una societat on només existia el matrimoni catòlic, on era obligatori batejar els fills, etc. Una societat que segurament el Sr. Cotino i
alguns altres “companys d’armes” enyoren, encara que bé es va disposar la maquinària, abundantment greixada en la Comunitat Valenciana, perquè el poder nacionalcatòlic de fa unes dècades es continue preservant en una infinitat de prebendes, privilegis i polítiques de fets consumats a favor de la seua convicció religiosa, per damunt, o directament en contra, dels drets dels ciutadans d’altres conviccions Encara que, per desgràcia, ja estem acostumats que molts càrrecs polítics mesclen simbologia religiosa en l’exercici de les seues funcions (processons de setmana santa, romeries, desfilades militars en actes religiosos, etc.) considerem que una funció tan sensible i important com és la Presidència de les Corts està doblement obligada a la més exquisida neutralitat en temes d’una connotació ideològica tan important. El càrrec de President de les Corts Valencianes no és el de portaveu del grup majoritari, sinó el president de tots els parlamentaris, on majoritàriament, o minoritària, està representada tota la Comunitat Valenciana
amb les seues moltes diverses sensibilitats, sensibilitats que ha d’arbitrar des de la més estricta imparcialitat.Per tant, precisa, d’una banda, d’una persona de perfil dialogant i, d’altra banda, d’algú molt coneixedor i molt respectuós de les normes tant de les pròpies Corts com de l’ordenament jurídic vigent. Res no obsta que una persona creient, faltaria més, ostente qualsevol càrrec en una democràcia laica. Però d’ací a un fonamentalista religiós, agregat de l’Opus Dei i de missa diària amb cotxe oficial, açò és, pagat amb els diners de tots, hi ha un abisme. A més, la trajectòria política del Sr. Cotino ens fa indicar que aquest no és, malauradament, un fet aïllat o anecdòtic. El Sr. Cotino ha aprofitat la mínima ocasió per a fer proselitisme catòlic des dels seus càrrecs anteriors, ha mostrat una gestió parcial amb les persones de la seua generació que necessiten ajuda social, ha reaccionat de manera grossera davant d’una companya de la cambra, en ferli referències personals i familiars de molt baixa tastament moral, i no ha dubtat en no abstindre’s a
gestionar assumptes en què la seua família té importants interessos econòmics. Aquestes actuacions confirmen com el Sr. Cotino confon intencionadament la seua ideologia, les seues fòbies i els seus interessos personals amb els de la diversitat existent en la societat. Aquesta és, en definitiva, l’antítesi del laïcisme.

Alguns no ens resignem a que ens continuen considerant els seus súbdits, ni el seu ramat. Mereixem ser ciutadans. En canvi, el Sr. Cotino va demostrar dijous que es mereix menys que ningú representar-nos a tots.

Associació Valenciana d’Ateus i Lliurepensadors (AVALL)
Apartat de Correus 1611, 46002 València
Web: http://www.ateusvalencians.es
Bloc: http://ateusvalencians.blogspot.com/
AVALL és membre de la UAL (Unión de Ateos y Librepensadores)
Web: http://www.ateos.org

CAST.

AVALL
Comunicado de Prensa

AVALL RECHAZA LA IMPOSICIÓN DE UN CRUCIFIJO EN LA MESA PRESIDENCIAL DE LES CORTS VALENCIANES

La Asociación Valenciana de Ateos y Librepensadores, AVALL, siempre ha respetado las creencias de los demás y jamás, como ateos, agnósticos o librepensadores, hemos querido imponer nuestra visión cosmogónica. Nos hemos limitado a exigir respeto a nuestra forma de entender la vida y el universo en que se desarrolla.

El día en el que se constituyen Les Corts Valencianes se debería respetar la ley, al menos la Constitución vigente. Puede parecer algo irrebatible, pero en la Comunitat Valenciana hace mucho tiempo que hay que pelear por lo obvio. Y todavía es más grave si quien menoscaba ostentosamente la ley es precisamente el presidente de la Cámara, el segundo cargo en rango institucional de la Comunitat Valenciana. La Constitución, en el punto 3 de su artículo 16 sostiene: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”. La ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, en su artículo primero, punto tres, recoge exactamente la misma frase. Ambas leyes, al parecer, son papel mojado para el Sr. Cotino, un político de larga trayectoria. Ni siquiera se trataba de su primera medida en el cargo, pues todavía no había sido designado oficialmente presidente de Les Corts cuando ya había colocado su cruz y su biblia sobre la mesa
presidencial.

El discurso de su toma de posesión pasará a los anales de los monumentos al cinismo. En dicho discurso pide que los 99 diputados que conforman el hemiciclo sean dignos de la confianza que han depositado en ellos los ciudadanos, cuando quien habla ya se ha mostrado totalmente indigno de tan alta responsabilidad. En el discurso insiste en que los parlamentarios están para servir a cada uno de los valencianos y por ello hay que poner lo mejor de cada uno a su servicio y hacerlo con mucha cabeza y con mucho corazón, cuando quien habla ya ha desmentido con sus actos lo que pregona. En el discurso indica que accede al cargo con humildad, cuando en realidad sus actos muestran la arrogancia infantil de quien, porque su partido haya ganado unas elecciones, se ve impune de imponer los símbolos de sus creencias religiosas a una cámara que representa a más de cinco millones de personas. En el discurso defiende la pertenencia al proyecto común de España, el autogobierno, las libertades civiles y los derechos humanos, cuando el que habla desprecia la Constitución, el Estatuto de Autonomía, las libertades civiles y los derechos humanos. En el discurso advierte de que la diversidad de opiniones y la defensa firme de las convicciones personales no están reñidas con el respeto debido entre los diputados y el que le deben a cada uno de los valencianos, cuando el que habla no solo le ha perdido el respeto tanto a diputados como al conjunto de los valencianos, sino que con ese gesto ha diseñado esta auténtica provocación.

¿Qué mensaje nos quiere hacer llegar el Señor Cotino al imponer ese símbolo a la Cámara que representa institucionalmente a más de cinco millones de personas? ¿Que para ser valenciano hay que ser cristiano? ¿Quizá que los mejores valencianos son cristianos y que al resto es pertinente recordarles en un día tan solemne su condición inferior o anómala? ¿Que va a utilizar su cargo pensando antes en sus creencias religiosas que en la responsabilidad política contraída? ¿Se considera más sabio que nosotros y con la autoridad política y moral suficiente como para indicarnos el recto camino? ¿Nos piensa como ciudadanos o como súbditos? ¿O acaso se cree nuestro pastor?

A la finalización del acto, y preguntado por su gesto, ha respondido: “Yo soy creyente” ¿Y qué nos importa a los demás si el Sr. Cotino cree en el dios católico, en el mahometano o en el de cualquier otra cosmogonía? Si en la próxima legislatura es nombrado su sucesor un musulmán y coloca en el mismo lugar preeminente una media luna, ¿el Sr. Cotino estará a favor o en contra? ¿Y si es un judío y coloca un candelabro de siete brazos? ¿Y si es un friki de la saga de La Guerra de las Galaxias podrá colocar una figura de Darth Vader? ¿O el banderín del Real Madrid o cualquier otro símbolo partidista? ¿Gozará del mismo privilegio que el Sr. Cotino o, dado que no coincide con lo que piensa, habría que censurar su gesto? La diferencia entre los que piensan como el Sr. Cotino y los que piensan como nosotros es que ellos contemplan como naturales todos los privilegios que pueda allegarse a su religión, mientras que nosotros nos atenemos a la ley y a la razón al reservar cada cosa a su sitio. El espacio público pertenece a todos y por tanto merece un respeto. ¿Tan difícil le resulta de entender?

Flaco favor le ha hecho al símbolo de su religión al tratar de imponérnoslo a todos. ¿Tan poca fe tiene en las bondades de sus creencias que necesita aprovechar cada ocasión para recordarnos a todos, venga o no a cuento, que el Sr. Cotino es un fervoroso partidario de ellas? Su gesto, y el Sr. Cotino lo sabía y por eso precisamente lo ha hecho, es una provocación. Su compañero de partido, Rafael Blasco, ha manifestado que el crucifijo refleja pluralismo, pero eso no es cierto. Los símbolos del islam también presiden el parlamento de Irán. Cada símbolo tiene un contenido muy concreto y un crucifijo no refleja precisamente pluralidad. No hace muchos años los sacerdotes de esta religión integraban los comités de censura y decidían qué libros se podían editar, qué noticias podíamos leer, qué películas podíamos ver, qué obras de teatro se podían representar, por poner unos ejemplos. Era una sociedad donde existían los informes de buena conducta para demostrar que se era católico y así poder obtener algunos trabajos, el pasaporte o el carné de conducir. Una sociedad donde solo existía el matrimonio católico, donde era obligatorio bautizar a los hijos, etc. Una sociedad que seguramente el Sr. Cotino y algunos otros “compañeros de armas” añoran, aunque bien se
dispuso la maquinaria, abundantemente engrasada en la Comunitat Valenciana, para que el poder nacionalcatólico de antaño se siga preservando en un sinfín de prebendas, privilegios y políticas de hechos consumados a favor de su convicción religiosa, por encima, o directamente en contra, de los derechos de los ciudadanos de otras convicciones
Aun cuando, por desgracia, ya estamos acostumbrados a que muchos cargos políticos mezclen simbología religiosa en el desempeño de sus funciones (procesiones de semana santa, romerías, desfiles militares en actos religiosos, etc.) estimamos que una función tan sensible e importante como es la Presidencia de Les Corts está doblemente obligada a la más exquisita neutralidad en temas de una connotación ideológica tan importante. El cargo de President de Les Corts Valencianes no es el de portavoz del grupo mayoritario, sino el presidente de todos los parlamentarios, donde mayoritaria o minoritariamente está representada toda la Comunitat Valenciana con sus muy diversas sensibilidades,
sensibilidades que debe arbitrar desde la más estricta imparcialidad. Por tanto, precisa, por una parte, de una persona de perfil dialogante y, por otra parte, de alguien muy conocedor y muy respetuoso de las normas tanto de las propias Corts como del ordenamiento jurídico vigente. Nada obsta a que una persona creyente, faltaría más, ostente cualquier cargo en una democracia laica. Pero de ahí a un fundamentalista religioso, agregado del Opus Dei y de misa diaria en coche oficial, esto es, pagado con el dinero de todos, media un abismo. Además, la trayectoria política del Sr. Cotino nos hace indicar que éste no es, desgraciadamente, un hecho aislado o anecdótico. El Sr. Cotino ha aprovechado la mínima ocasión para hacer proselitismo católico desde sus cargos anteriores, ha mostrado una gestión parcial con las personas de su generación que necesitan ayuda social, ha reaccionado de manera grosera ante una compañera de la
Cámara, al hacerle referencias personales y familiares de muy baja catadura moral, y no ha dudado en no abstenerse en gestionar asuntos en los que su familia tiene importantes intereses económicos. Estas actuaciones confirman cómo el Sr. Cotino confunde intencionadamente su ideología, sus fobias y sus intereses personales con los de la diversidad existente en la sociedad. Ésta es, en definitiva, la antítesis del laicismo.

Algunos no nos resignamos a que nos sigan considerando sus súbditos, ni su rebaño. Merecemos ser ciudadanos. En cambio, el Sr. Cotino demostró el jueves que se merece menos que nadie representarnos a todos.

Associació Valenciana d’Ateus i Lliurepensadors (AVALL)
Apartado de Correos 1611, 46002 Valencia
Web: http://www.ateusvalencians.es
Blog: http://ateusvalencians.blogspot.com/
AVALL es miembro de la UAL (Unión de Ateos y Librepensadores)
Web: http://www.ateos.org

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies